Rana procjena, rehabilitacija i savjetovanje kod svih vrsta jezično govornih, glasovnih i komunikacijskih teškoća


 Rehabilitacija slušanja i/ili govora

 • kod osoba oštećenoga sluha

 


 Terapija poremećaja ritma i tempa govora

 • mucanje
 • brzopletost

 Terapija poremećaja čitanja, pisanja i računanja

 

 • disleksija
 • disgrafija
 • diskalkulija

Terapija jezično govornih  poremećaja

 • usporeni jezično govorni  razvoj
 • nerazvijen govor
 • komunikacijske teškoće
 • razvojna govorna apraksija


Terapija smetnji izgovora

 • artikulacijski poremećaji

 


Terapija govora kod rascjepa nepca

 • nazalni govor

 


Terapija jezično govornih  poremećaja uzrokovana ozljedama mozga, oštećenjima nakon CVI-a i degerativnim bolestima:

 • afazija
 • dizartrija
 • apraksija

Terapija poremećaja glasa

 • disfonija
 • afonija
 • rinofonija
 • učenje ezofagealnog govora

Provode se i drugi oblici rehabilitacije kao što su:

 • SENZORNA INTEGRACIJA

”VIŠE”

 • Testiranje i procjena djece s disfunkcijom senzorne integracije
 • Terapija senzorne integracije

U program terapije senzorne integracije uključuju se djeca sa disfunkcijom i teškoćama senzorne integracije, samoregulacije, poremećaja mišićnog tonusa, teškoćama u motoričkom razvoju, poremaćaju motoričkog planiranja, slabe organizacije ponašanja, poremećaja percepcije, poremećaja uzbuđenosti, poremećaja budnosti i otežanog igranja.

Senzorna disfunkcija kao neurološki poremećaj može se javiti kao samostalna teškoća ili može biti obilježje nekog stanja.

Terapijom disfunkcije senzorne integracije djelujemo na poboljšanje funkcionalne sposobnosti i prilagođeno ponašanje na senzomotorički podražaj te djetetu omogućujemo primjerene reakcije na zahtjeve okoline.

Osnovni ciljevi:

 • poboljšanje motoričkih sposobnosti
 • povećanje trajanja reakcije prilagodbe na senzomotorički podražaj
 • razvijanje reakcije prilagodbe
 • povećanje samopovjerenja i samopoštovanja
 • kroz senzomotoričku prilagodbu poboljšati kognitivne, socioemocionalne i govorne sposobnosti

Osnovni zadaci:

 • kroz igru koristeći motoivaciju djeteta i aktivnostima u prostoru koje uključuju cijelo tijelo i omogućavaju određena taktilna, proprioceptivna, vestibularna isukustva
 • stvaranje konkretnih situacija koje izazivaju adaptivno ponašanje

”ZATVORI”

 • NEUROFEEDBACK TERAPIJA PO OTHMERU

”VIŠE”

Neurofeedback je računalno potpomognuta metoda treninga u kojoj se određeni parametri moždane aktivnosti, koji se inače ne mogu percipirati, učine vidljivima klijentu/ pacijentu. Preko monitora, zvučnika  te taktilno, na perceptivno prepoznatljiv način mozgu se pokazuje njegova vlastita aktivnost u sadašnjem trenutku.  Na taj način mozak se uči boljoj kontroli, odnosno samoregulaciji. Terapijama se smanjuje razni neželjeni obrasci ponašanja, poteškoće te  poremećaji i oboljenja uzrokovani  upravo dereguliranom moždanom aktivnošću.

U našoj Ustanovi NFB terapija koristi se kao učinkovita suport terapija ostalim multidisciplinarnim terapijama  i provodi se kod različitih vrsta teškoća:

 • kod poremećaja pažnje i koncentracije te psihomotornog nemira (ADHD/ADD)
 • kod odraslih osoba sa teškoćama komunikacije/govora/koncentracije nakon CVI-a
 • kod djece sa teškoćama čitanja i pisanja /disleksijom
 • kod djece sa jezično- govornim teškoćama
 • za smanjivanje poteškoća u ponašanju, impulzivnosti, emocionalne rekativnosti, agresivnosti
 • kod djece sa poremećajima iz autističnog spektra te djece sa poremećajima senzorne integracije

”ZATVORI”

 • RAD U GRUPI DJECE SA JEZIČNO GOVORNIM I MOTORIČKIM TEŠKOĆAMA

”VIŠE”

Skupini djece s jezično govornim i motoričkim teškoćama primarni je cilj poticanje socijalizacije kroz različite motoričke i ritmičke igre, senzomotoričke poligone te kreativne grupne aktivnosti kao što su dramatizacija, pjevanje ritmičkih pjesmica i korištenje likovnih tehnika.

Kroz navedene aktivnosti , osim socijalizacije, dodatno se potiče psihmotoroni razvoj djece u područjima brige o sebi, razvoj spoznaje i motorike, razvoj komunikacije, govora i jezika i senzomotoričkih vještina.

”ZATVORI”

 • POTPOMOGNUTA KOMUNIKACIJA

”VIŠE”

Potpomognuta  komunikacija (alternativna  i  augmentativna  komunikacija) odnosi se na  sustave i  metode koji  uključuju:

-simbole

-pomagala

-strategije i

-tehnike koje korisnici  upotrebljavaju   s ciljem poboljšanja komunikacije i  s kojima mogu  postići  najučinkovitiju moguću  funkcionalnu, interaktivnu  komunikaciju.

Namijenjena je osobama sa složenim komunikacijskim  potrebama koje se ne mogu služiti  govornim  jezikom i/ili  imaju  teškoće jezičnog  razumijevanja uslijed različitih poremećaja i  oštećenja (djeca i  osobe s motoričkim  teškoćama (npr.  cerebralna  paraliza i  sl.),  višestrukim  teškoćama,  intelektualnim  teškoćama,  komunikacijskim teškoćama i poremećajima iz  pervazivnog  spektra (autizam), oštećenjima vida, oštećenjima sluha,  djeca s neurorazvojnim  rizicima,  djeca s govornim  i  jezičnim  teškoćama.

Cilj primjene nekog  od oblika potpomognute komunikacije je ostvarenje funkcionalne komunikacije, cjelovito  sudjelovanje u dobno  primjerenim  aktivnostima te stjecanje novih  znanja i  iskustava.

Kod nekih  korisnika je ona samo  privremeno  sredstvo  komunikacije,  a kod nekih  se koristi  kao  primarno  i  trajno  sredstvo komunikacije.

Asistivna tehnologija odnosi  se na široki  spektar različitih tehnoloških proizvoda, dio opreme ili sustave koji se koriste kao asistivna, adaptivna i rehabilitacijska pomagala za osobe s razvojnim i drugim teškoćama te pomažu osobama da se izraze, ali i da razumiju jezik i komunikaciju u cijelosti.

”ZATVORI”

Terapija se provodi  individualno ili u manjim grupama.

Izbor opreme i terapeuta određen je oblikom terapije u odnosu na vrstu poremećaja i kronološku dob pacijenta.

Banner2456
Banner2
Banner25
Banner
C-_Users_Gabi_Desktop_Banner26
Banner1